Samochód w firmie - zmiany w rozliczaniu VAT

 

Od 1 kwietnia 2014 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Nowe przepisy zakładają ograniczenie prawa do odliczania VAT w stosunku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika. Natomiast pełne odliczenie VAT będzie przysługiwało tylko w przypadku, gdy samochody te będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Ustawodawca w tym przypadku jednocześnie wprowadził "system zabezpieczający" prawidłowe odliczenie VAT.

 

 

Odliczenie VAT przy używaniu do działalności samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

RODZAJ
POJAZDU

NABYCIE SAMOCHODU*
DO KOŃCA MARCA 2014 R.

NABYCIE SAMOCHODU* OD 1 KWIETNIA 2014 R.

Wydatki związane z 

Wydatki związane z:

zakupem

paliwem

naprawą

zakupem

paliwem

naprawą

cele mieszane

firmowe

cele mieszane

firmowe

cele mieszane

firmowe

Samochody
osobowe

60%
(nie więcej
niż
6.000 zł)

brak

100%

50%

100%

prawo do odliczania VAT zawieszone do końca czerwca 2015 r.

100%

50%

100%

Samochody z tzw. kratką
o ład. powyżej 500 kg**

100%

100%

100%

50%

100%

50%

100%

50%

100%

Samochody z tzw. kratką
o ład. poniżej 500 kg***

60%
(nie więcej
niż
6.000 zł)

brak

100%

50%

100%

prawo do odliczania VAT zawieszone do końca czerwca 2015 r.

100%

50%

100%

  

 

*

Przez nabycie samochodu rozumie się zakup na terenie kraju, WNT (w tabeli nie uwzględniono zasad rozliczania VAT przy leasingu samochodu).

**

Za pojazdy o ładowności powyżej 500 kg należy rozumieć pojazdy samochodowe (inne niż samochody osobowe) mające 3 lub więcej miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy, które posiadają homologację ciężarową.

***

Za pojazdy o ładowności poniżej 500 kg należy rozumieć inne niż samochody osobowe pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 

a)

1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

 

b)

2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

 

c)

3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

 

 

Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014, strona 12
Dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Aleksandra Węgielska

 

Brak składek na FGŚP za pracowników stowarzyszenia

Otrzymaliśmy pismo z ZUS, z którego wynika, że od stycznia 2012 r. do czerwca 2013 r. niesłusznie naliczaliśmy i opłacaliśmy za zatrudnionych pracowników składkę na FGŚP. Organ rentowy twierdzi, że stowarzyszenia (wpisane do rejestru stowarzyszeń) za wskazane osoby nie są zobowiązane opłacać składek na ten Fundusz. Czy faktycznie tak jest?

TAK. Stowarzyszenie, jako płatnik składek (niebędący osobą fizyczną), nie opłaca za zatrudnionych pracowników składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Obowiązek opłacania składek na FGŚP wynika z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2006 r. nr 158, poz. 1121 ze zm.). Składkę na ten Fundusz za pracowników zobowiązane są opłacać m.in. podmioty, w stosunku do których istnieje możliwość wszczęcia postępowania upadłościowego, układowego, albo innego podobnego postępowania lub ogłoszenia upadłości.

Z kolei niewypłacalność pracodawcy (w rozumieniu tej ustawy) nie zachodzi w odniesieniu do osób prawnych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.), wpisanych do rejestru przedsiębiorców z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, jednostek zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do sektora finansów publicznych. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe zatrudniających osoby wykonujące pracę zarobkową w tym gospodarstwie (art. 2 ust. 2 ustawy).

W katalogu takich podmiotów wymienia się m.in. osoby prawne podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń.

W związku z tym, że płatnik składek, o którym mowa w pytaniu, w okresie od stycznia 2012 r. do czerwca 2013 r. niesłusznie naliczał i opłacał za zatrudnionych pracowników składkę na FGŚP, obecnie zobowiązany jest za te miesiące sporządzić korektę dokumentów rozliczeniowych. Jeżeli po skorygowaniu tych dokumentów na jego koncie w ZUS powstanie nadpłata z tytułu nienależnie opłacanych składek na ten Fundusz, płatnik może ją zaliczyć na poczet przyszłych zobowiązań, albo starać się o jej zwrot, ale tylko pod warunkiem, że na jego koncie w ZUS nie ma zaległości w płatnościach za wcześniejsze i bieżące okresy.

Tak wynika z art. 24 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013, strona 8

Dział: Składki ZUS, Autor: Aneta Dąbrowska

AKTUALNOŚCI

2019  Podatki Danielewscy   globbers joomla templates